วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552

แนวทางการซ่อม NOKIA 7210 6100

แนวทางการซ่อม NOKIA 7210/NHL-4

ส่วนประกอบของโทรศัพท์มือถือ 6100

ส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์

พื้นฐานของเครื่องรับโทรศัพท์

ระบบที่รองรับของเครื่อง EGSM900,GSM1800,GSM-1900

ส่วนประกอบหลักของโทรศัพท์มือถือจอสีของ NOKIA จะมีอยู่ 2 ส่วนหลักคือ

1. Universal Energy Management (UEM) เป็นตัวจัดการเกี่ยวระบบเสียง การควบคุมการชาร์จไฟ และรวมถึงระบบการจ่ายแรงดันไฟฟ้าทั้งหมดของวงจร

2. Universal Phone Processor (UPP) ทำหน้าทีเหมือนกับ CPU จัดการเกี่ยวกับ MCU หน่วยความจำภายในตัวเครื่อง

Block Diagram ของเครื่อง

ระบบการทำงานของโทรศัพท์

ส่วนประกอบทางด้าน Hardware

การออกแบบสัญญาณพัลท์ ( PWM)

หน่วยความจำภายในขนาด 8 MBit

หน่วยความจำภายนอกขนาด 4 MBit และสำหรับ Flash ขนาด 64 MBit

แบบการจัดการ ASIC "UEM K"

ระบบเป็นแบบ GSM triple band คือ 900MHz 1800MHZ

1900MHZ

แบตเตอร์รี่เป็นแบบ BL-4C

มีอินฟราเรดภายในตัวเครื่อง

มีระบบสั่นภายในตัวเครื่อง

ส่วนประกอบอื่น ๆ

ความละเอียดของจอภาพ 130x130 pixel สี 4096 สี

คีย์เป็นแบบมาตรฐาน

หน้าจอมีหลอดไฟสีขาว 2 หลอด

คีย์กดมีหลอดไฟสีฟ้า 8 หลอด

เสียงเรียกเข้าเป็นแบบ Polyphonic

มีระบบ Hands-Free

ไฟเลี้ยงที่ได้จากแบตเตอรี่แบ่งได้ 3 แบบคือ

สภาพปรกติ 3.6 โวล์ท

สภาพแบตเตอรี่ต่ำ 3.1 โวล์ท

สภาพแบตเตอรี่ที่กำลังชาร์จไฟ 4.4 โวล์ท

ลักษณะของตัวบอร์ด Printed Wire Board (PWB)

บอร์ดเป็นแบบสองหน้า

มีความหนา 1.2 มิลลิเมตร จำนวน 8 ชั้น ใช้หลักการของ Through holes ในการเชื่อมระหว่างบอร์ด

อินฟราเรด (IrDA) ใช้ Rohm RPM960-H7

ความถี่ที่ใช้ในการติดต่อส่วนต่างๆ ของระบบ

Frequency

Context

UPP

UEM

Flash

SIM

Comment

40 MHz

Memory Clock

x


x26 MHz

RF Clock

x

13 MHz

DBUS,RFBusClk

x

x
3.25 MHz

SIM


x


x

MIN,FREQ

UP to 1 MHz

RFConvClk

x

xESTIMATION

1 MHz

CBUS

x

x
32 KHz

Sleep clock


x
1.2 KHz

ACI

x

x
1.625/6.5

Display IF

x
Freq Depends on sw

* หมายเหตุ เครื่องหมาย x คือส่วนที่ใช้งานของส่วนนั้น

Universal Phone Processor (UPP) ทำหน้าที่เหมือนกับ CPU จัดการเกี่ยวกับ MCU หน่วยความจำภายในตัวเครื่อง มีการจัดการดังนี้

Internal 8 Mbit SRAM(PDRAM)

General purpose USARTS

SIM card interface

Accessory interface(ACI)

Interface control for keypad , LCD , Audio and UEM control

IrDA interface

Handling of RF-BB interface

MCU Band on ARM/Thumb 16/32 bit RISC MCU core-max speed 50 MHz

DSC by Texas Instrument LEAD3 PH2+Megacell 16 bit DSC core 32 bit I/F –max speed 200MHz

* UPP มีจำนวนขา 144 ขา รูปแบบ uBGA

ในส่วนของ UPP มีการใช้ความถี่ 26 MHz จาก RF Chip "MJ" ความถี่ 26 MHz นี้จะถูก UPP หารสองเหลือ 13 MHz เพื่อใช้งานในส่วนต่อไป

Universal Energy Management (UEM) เป็นตัวจัดการเกี่ยวระบบเสียง การควบคุมการชาร์จไฟ และรวมถึงระบบการจ่ายแรงดันไฟฟ้า

ทั้งหมดของวงจร ซึ่งอาจแบ่งได้ดังนี้

ACI Support ( การตรวจสอบอุปกรณ์ต่อจากภายนอก เช่น Fbut )

Audio Codec ( การเข้ารหัส ถอดรหัสข้อมูลเสียง )

11 Channel A/D converter ( แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล จำนวน 11 ชุด )

Auxiliary A/D converter ( การปรับแต่งสัญญาณ อนาล็อกเป็นดิจิตอล )

Real time logic ( วงจรการทำงานของระบบฐานเวลาจริง )

32 Khz crytal oscillator ( วงจรการกำเนิดความถี่ 32 KHZ )

SIM interface and drivers ( การเชื่อมต่อการทำงานของ SIM )

Storge of IMEI code ( การเก็บข้อมูลของตัวเครื่อง )

2 LED drivers ( วงจรขับ LED 2 ชุด )

IR Interface ( การเชื่อมต่อทางพอร์ตอินฟราเรด )

Voltage references needed for analogue blocks ( การสร้างแรงดันอ้างอิงที่ต้องการใช้ )

Charging function ( โหมดของการชาร์จแบตเตอรี่ )

Baseband regulators ( วงจรจ่ายแรงดันเลี้ยงวงจรต่างๆ )

RF regulators ( วงจรจ่ายแรงดันไฟให้กับวงจร RF )

RF interface converters ( การเชื่อมต่อของสัญญาณ RF )

Buzzer and vibra motor deivers ( วงจรขับกระดิ่งและมอเตอร์สั่น)

* UEM มีขาจำนวน 168 ขา ชนิด BGA ขนาด 12x12 mm หนา 0.8 mm

การแบ่งการทำงานของวงจรไฟเลี้ยง

ภายใต้การจ่ายไฟเลี้ยงของวงจรมาจากแบตเตอรี่ส่งให้ UEM เป็นตัวจัดระบบการทำงานเพื่อที่จะจ่ายแรงดันไฟเลี้ยงในแต่ละส่วนที่ถูกต้องและเหมาะสม

ไฟเลี้ยง VSIM มีค่า 1.8 VDC ถึง 3.0 VDC มาจากการควบคุมของ UEM

ไฟเลี้ยง VCORE คือการควบคุมการเขียนของ MCU มีการควบคุมมาจาก UPP มีค่า 1.8VDC

ไฟเลี้ยง VANT,VFLASH,VIO มีการควบคุมมาจาก UEM

แสดงการแบ่งการทำงานของ UEM

ตารางการทำงานของ UEM

Output Voltage(V)

Output Current(mA)

Min

Typ

Max

Min

Max

VR1A

RF

4.6

4.75

4.9

0

10

VR2

RF

2.70

2.78

2.86

0.1

100

VR3

RF

2.70

2.78

2.86

0.1

20

VR4

RF

2.70

2.78

2.86

0.1

50

VR5,VR6

RF

2.70

2.78

2.86

0.1

50

VR7

RF

2.70

2.78

2.86

0.1

45

VrefRF01

RF

1.334

1.35

1.366

-

0.1

VIO

BB

1.72

1.8

1.88

0.005

150

VSIM

BB

1.745

2.91

1.8

3.0

1.855

3.09

0.005

0.005

25

0.500

VANT

BB

2.70

2.78

2.86

0.005

80

1.000

1.235

1.425

1.710

1.053

1.3

1.5

1.8

1.106

1.365

1.575

1.890

0.005

0.005

0.005

0.005

70

85

100

120

0.974

1.215

1.410

1.692

1.053

1.3

1.5

1.8

1.132

1.365

1.575

1.890

70

85

100

120

200

200

200

200

VFLASH1

BB

2.70

2.78

2.86

0.005

70

VFLASH2

BB

2.70

2.78

2.86

0.005

40

การจ่ายแรงดันไฟต่าง ๆ อยู่ที่ตัว UEM ดังนั้น UEM มีระบบการจ่ายแรงดันไฟหลายส่วนในการส่งให้แต่ละตัวทำงานได้ถูกต้องโดยสามารแบ่งได้ดังนี้

การจ่ายแรงดันไฟเลี้ยงวงจรที่ VR1-VR7

วงจรชาร์จ (Charging)

การชาร์จแบตเตอรี่มีการควบคุมจาก UEM ในการต่อสายชาร์จจากภายนอกจะต้องมีการตรวจสอบกระแสและแรงดันโดยจะมีการป้องกันระบบด้วยโปรแกรมและ EMC ซึ่งสามารถดูได้จากรูป

ในการชาร์จเมื่อต่ออุปกรณ์ชาร์จแล้ว VCHAR จะส่งให้กับ UEM แต่จะมีส่วนของการป้องกันระดับไฟ VCH คือ VCH dec ปกติมีประมาณ 2 VDC เมื่อปกติวงจรชาร์จจะเริ่มการทำการชาร์จ

แสดงการทำงานของวงจรชาร์จ

แสดงการต่อการชาร์จ

จอแสดงผล LCD Module

จอแสดงผลเป็นแบบ Dot ขนาด 130*130 pixel สี 4096 สี

LCD มีขาต่อการทำงานระหว่างตัวบอร์ดกับจอจำนวน 10 ขาสามารถดูได้จากรูปที่ 5

ขาต่อระหว่างบอร์ดกับจอ LCD

วงจรการทำงานของ LCD

ไฟแสดงผล LED

ไฟแสดงผลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ สีขาวแสดงผลที่จอภาพ (LCD) จำนวน 2 หลอด และ สีฟ้าแสดงที่ปุ่มกดหรือคีย์บอร์ดจำนวน 8 หลอด ทั้งหมดจะใช้ IC TK11851 เป็นตัวขับกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับ LED ทั้งหมด

การทำงานของวงจร LED

แสดงการวางตัวของ LED บนบอร์ด และอุปกรณ์จริง

ปุ่มกด Keypad

ลักษณะการต่อวงจรการทำงานของปุ่มกดนี้เป็นแบบ 5x4 คือมี 5 แถว กับ 4 คอร์ลัม ซึ่งแสดงได้ดังนี้

การต่อและการทำงานของปุ่มกด

การทำงานของปุ่มกดนี้ได้ทำงานเกี่ยวกับ UPP ซึ่งเป็นตัวรับคำสั่งโดย มี Z300 เป็นตัวป้องกันหรือตัวถ่ายโอนข้อมูลก่อนรับ-ส่งให้กับ UPP ทำงานและแสดงผลออกทางจอภาพต่อไป

การทำงานของ SIM CARD

SIM CARD มีการทำงานสัมพันธ์กันระหว่าง UEM กับ UPP โดย SIM CARD มีคำสั่งการควบคุมมาจาก UPP ขณะที่ UEM จะเป็นตัวจ่ายแรงดันไฟเลี้ยงให้กับ SIM CARD มีระดับแรงดันอยู่ที่ 1.8 Vdc

การทำงานของ SIM CARD

ภาครับ-ส่ง

EGSM และ EGSM900 ใช้ย่านความถี่ต่ำ

DSC , PNC , GSM1800 ใช้ย่านความถี่ปานกลาง

PCS และ GSM1900 ใช้ย่านความถี่สูง

อุปกรณ์ภาครับ

รายการอุปกรณ์และหน้าที่การทำงาน

อุปกรณ์

หน้าที่การทำงาน

N801

TX PA

L801

Directional Coupler

Z601

Antenna Switch

Z602

SAW1800 RX

Z603

SAW1900 RX

Z604

SAW900 RX

Z701

SAW900 TX

N601

Mjoelner

B601

XTAL

G701

VCO

การตรวจสอบภาครับ

การทำงานส่วนมากอยู่ที่ N601 IC RF สามารถที่จะทำการตรวจเช็คได้โดยดูจากรูปที่ 13

Test points ของภาครับ

การตรวจสอบภาคส่ง

Test points ภาคส่ง

Test points บนบอร์ดด้านหลัง

Test points บนบอร์ดด้านหน้า

หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ในส่วนของภาครับ-ส่ง

IC RF (N601) ทำหน้าที่เกี่ยวกับความถี่ของภาครับที่ได้มาจากการสั่งงานของ UEM และ UPP

Antenna Switch (Rx/Tx Switch) สัญญาณ RF เป็นสัญญาณแบบกรองความถี่ต่ำผ่าน (Low pass filtre) โดยจะมีสํญาณดังนี้

GSM900: Rx1-GSM ออกจาก Antenna Switch แล้วส่งให้ EGSM900 Saw filter (Z604)

GSM1800: Rx2-DSC ออกจาก Antenna Switch แล้วส่งให้ EGSM1800 Saw filter (Z602)

GSM1900: Rx3-PCS ออกจาก Antenna Switch แล้วส่งให้ EGSM1900 Saw filter (Z603)

วงจรการทำงานของ Antenna Switch

Power Amp(PA)

Power Amp มีหน้าที่หลักคือขยายสัญญาณในการส่งโดยทำงานสัมพันธ์กับ Ant SW และ IC RF ซึงทำหน้าที่ควบคุมกำลังส่งหรือที่เรียกว่า VCO อาการเสียของ PA นี้ คือส่งสัญญาณไม่ได้

วงจรการทำงานของ PA

หน้าที่ของระบบการทำงานการต่ออุปกรณ์เสริม

ลักษณะคือการติดต่อระหว่างโทรศัพท์กับอุปกรณ์เสริม เช่น การติดต่อการทำงานด้านซอร์ฟแวร์ จุดต่ออยู่ที่ส่วนล่างของโทรศัพท์ มีส่วนประกอบที่ใช้งานดังนี้

Accessory Control Interface(ACI)

Power Out

Stereo audio output

Universal serial Bus(USB)

Pin

Signal

Notes

1

VCHAR


2

GND

Charge ground

3

ACI

Serial data bi-directional 1 Kbit/s

4

Vout


5


Not Used

6

FBUS-RX

Serial data form accessory to phone

7

FBUS-TX

Serial data form phone to accessory

8

GND

Data ground

9

XMIC N

Negative audio in signal

10

XMIC P

Positive audio in signal

11

HSEAR N

Negative audio out signal

12

HSEAR P

Positive audio out signal

13


Not Used

14


Not Used

ตารางแสดงขาต่ออุปกรณ์

การต่อการทำงานของ ACI จะติดต่อกับ UEM และ UPP เป็นตัวควบคุมแรงดันไฟเลี้ยงให้กับอุปกรณ์นั้นๆ

ระบบการติดต่อของ ACI

แรงดันที่ใช้เลี้ยงวงจร ACI (Vout)

จากรูปข้างบนในส่วนของแหล่งจ่ายไฟมาจากแบตเตอรี่โดยตรงแต่ Vout จะถูกควบคุมการทำงานด้วย UPP โดยมีสัญญาณในการ ปิด และ เปิด ในการควบคุมการจ่ายไฟ ใช้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ได้ถึง 150 mA

รูปบอร์ดด้านหลัง

รูปบอร์ดด้านหน้า

รูปวงจร สวิชต์ ปิด/เปิด

จุดแรกที่เราต้องวัดก่อนในกรณีเครื่องเปิดไม่ติด คือจุด PWRONX จะต้องมีไฟประมาณ 1.8 โวลท์ แต่ถ้ากดสวิชต์ไฟจะตกเป็น 0 โวลท์

ถ้าไม่มีไฟเลย ตัว ไอซี UEM (D200) อาจเสีย แต่ต้องรวจดูตัวสวิชต์ด้วย เพราะถ้าตัวสวิชต์เสียหรือค้างก็จะไม่มีไฟเช่นกัน

รูปจุดวัดไฟต่าง ๆ ที่ออกมาจาก ไอซีภาคจ่ายไฟ UEM (D200)

จุด VBAT จะต้องวัดไฟได้เท่ากับไฟที่จ่ายเข้าบอร์ด 3.6 - 4 โวลท์

จุด VFLASH1-2 ทันทีที่กดสวิชต์เปิด ต้องมีไฟประมาณ 2.7 โวลท์ แม้ว่าเปิดไม่ติต ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ UEM เสีย

จุด VCORE ทันทีที่กดสวิชต์เปิด ต้องมีไฟประมาณ 1.8 โวลท์ แม้ว่าเปิดไม่ติต ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ UEM เสีย

ส่วนจุดจ่ายไฟอื่น ๆ เครื่องต้องเปิดติดก่อนจึงจะวัดไฟได้ครบ

ในกรณีที่เปลี่ยน UEM แล้ว จำเป็นจะต้องใช้ซอฟต์แวร์เข้าไปแก้ (Repair IMEI) ก่อนเครื่องจึงจะมีสัญญาณ

การใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ในเครื่องรุ่นใหม ๆ จะนำมาลงที่หน้า Softwares เร็ว ๆ นี้

Nokia รุ่น 3310

การทำงานโดยรวมของภาครับ Nokia รุ่นนี้ ตามบล็อคไดอะแกรมนี้

เริ่มจาก สายอากาศรับสัญญาณเข้ามา ผ่าน ตัวสลับสายอากาศ (Ant. Sw.) Z502 และแยกสัญญาน GSM 900 ออกมามาจากขา 14 ส่วน 1800 ออกมาที่ขา 12

แล้วถูกกรองด้วย Dual Bandpass Filter Z501 สัญญาณแต่ละย่าน จะถูกขยายสัญญาณให้แรงขึ้นโดย V501 สำหรับ GSM และ V500 สำหรับ 1800

แล้วกรองอีกครั้งด้วย Dual Bandpass Filter Z500 แล้วผ่านตัวบาลัน (T501 สำหรับ GSM และ T500 สำหรับ 1800) ไปเข้า IF IC (N500) ในตัว IC N500 เอง

ประกอบไปด้วยภาคสังเคราะห์ความถี่ (PLL) ซึ่งควบคุมด้วย CPU (N300) เพื่อให้ตัว VCO (G500) ผลิตความถี่ขึ้นมาอย่างถูกต้อง (Local Osc.) แล้วไป MIX

กับสัญญาณทั้ง GSM และ 1800 ให้กลายเป็นความถี่ที่ต่ำลงมา (IF) แล้วส่งให้ IC จัดการเกี่ยวกับระบบเสียง (N100)

ซึ่งจะกลับสัญญาณที่เป็นดิจิตอลให้เป็นอนาลอก (DSP) แล้วนำไปขยายสัญญาณเสียงพูด (300-3400 Hz) ขั้นตอนการจัดการระบบเสียงนี้จะถูกควบคุม

โดย CPU อีกเช่นกันเพื่อให้ได้ระดับเสียงที่พอเหมาะ ออกมาที่ขา D1,D2 ของ IC N100 ส่งไปให้ตัวหูฟังเพื่อออกเสียงให้ผู้ใช้ได้ยิน

มาลองไล่เส้นทางของสัญญาณเข้าภาครับย่าน GSM 900 จากภาพบอร์ดนี้

และเส้นทางของสัญญาณเข้าภาครับย่าน 1800 จากภาพบอร์ดนี้

ดังนั้นถ้าอุปกรณ์ใด ๆ ที่สัญญาณวิทยุผ่านเกิดปัญหา หลุด-ขาด-เสีย ก็จะมีอาการทางภาครับ เช่นรับสัญญาณไม่ได้ NO NETWORK รับสัญญาณได้อ่อน

เป็นที่ย่านใด ก็ให้ไล่ตามเส้นทางของย่านนั้น

อาการเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาครับ

 1. รับสัญญาณได้บ้างไม่ได้บ้าง

  ตัวสายอากาศซึ่งเป็นโลหะแปะอยู่กับตัวถังเครื่องจะมีจุดสัมผัส เข้ามาที่ ขา 4 ของ ตัวสลับสายอากาศ (Ant. Sw.)

  หรือ Z502 ถ้าจุดสัมผัสสายอากาศสกปรกอาจทำให้เกิดอาการนี้ได้ แต่ถ้าเครื่องเคยตกมา จุดปัดกรีขาของตัว

  Ant. Sw. อาจแตก หรือเดาะก็ได้ พิสูจน์ได้โดยการถอดออกมาตรวจดู

 2. รับสัญญาณไม่ได้

  สัญญาณที่รับมาจากตัว Ant. Sw. Z502 จะมาผ่านตัวกรองย่านความถี่ Dual Bandpass Filter Z501,Z502

  ซึ่งทั้งสองตัวนี้มีโครงสร้างจากกระเบื้องและโลหะหนัก และเมื่อเครื่องตกหรือถูกกระแทกแรง ๆ ทำให้เกิดแรงดึง

  จนทำให้จุดบัดกรีที่ขาของ Z501,Z502 เดาะ จึงทำให้สัญญาณผ่านไปไม่ได้ พิสูจน์ได้โดยการถอดออกมาตรวจดู

  หรือลองเปลี่ยนดู

 1. สัญญาณอ่อน – โทรยากเสียงไม่ชัด เนื่องจากความถี่เพี้ยน

  ตัวผลิตความถี่ฐานอ้างอิง 26 Mhz คือตัว G502 (26 Mhz Crystal Oscillator) สัญญาณความถี่ที่ได้จะถูกหาร

  ลงครึ่งหนึ่งโดย IC N500 จะได้ความถี่ 13 Mhz แล้วนำมาขยายสัญญาณให้แรงขึ้นที่ ตัว V502 สามารถใช้เครื่อง

  Frequency Counter วัดความถี่ที่ขากลาง (C) ของ ตัว V502 จะต้องได้ความถี่ 13.000 Mhz +/- ไม่ เกิน 100 Hz

  ถ้าความถี่ผิดเพี้ยนจากนี้ อาจเกิดจากภาค ปรับจูนความถี่ให้ตรงอัตโนมัติ (AFC) ภาคนี้ ตัว CPU จะเป็นตัวควบคุม

  ผ่านทาง IC N100 ที่ขา G2 ผ่าน R522,C552 ไปควบคุมที่ ขา AFC ของ G502 ถ้าตัวหนึ่งตัวใดบกพร่องจะทำให้

  ความถี่ผิดเพี้ยนได้ สัญญาณความถี่ 13 Mhz นี้ถูกนำไปเป็น Clock ของ CPU ด้วยถ้าหากไม่มีสัญญาณความถี่

  นี้เลยเครื่องจะเปิดไม่ติด โดยปรกติแล้วขา AFC ของ G502 วัดไฟได้ประมาณ 1.3 – 1.5 โวลท์ และขาไฟเข้า G502

  จะวัดได้ประมาณ 2.8 โวลท์

4. ไม่มีสัญญาณหรือมีเพียงย่านใดย่านหนึ่ง

  เนื่องจากภาคขยายสัญญาณภาคแรกเสีย (Front End) สัญญาณที่รับได้ย่าน GSM 900 จะถูกขยาย โดย V501

  และ 1800 โดย V500 ปรกติแล้วขา Out ของทั้งสองตัวจะมีไฟมาเลี้ยงประมาณ 2.4-2.8 โวลท์ ถ้า V501,V500 เสีย

  หรือชอร์ต จะวัดได้ต่ำกว่านี้ แต่เพื่อให้แน่ใจลองเปลี่ยนดูจะดีกว่า

 1. อาการ ขึ้น ไม่พบเครือข่าย NO NETWORK

  สาเหตุจากภาคสังเคราะห์ความถี่ไม่ทำงาน IC N500 มีส่วนของ PLL ที่ทำงานร่วมกับตัว VCO G500 ทำหน้าที่สังเคราะห์

  หรือผลิตความถี่ตามต้องการโดยควบคุมด้วย CPU ความถี่ต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นมาใช้งาน (Local Oscillator)นั้นจะออกมาจากตัว

  VCO G500 นี้ ถ้าตัว VCO เสีย จะรับสัญญาณใด ๆ ไม่ได้เลย ตัว VCO เองมีลักษณะเป็นกระป๋องโลหะครอบแต่ไม่สนิท

  น้ำจึงเข้าได้ ถ้าน้ำเข้ามักจะเสีย

  ขา 4 เป็นขารับไฟเลี้ยง ปรกติจะวัดได้ ประมาณ 2.8 โวลท์ และขา 1 เป็นขารับไฟควบคุมความถี่ ปรกติจะวัดไฟได้

  ประมาณ 1 – 4 โวลท์ อาจ ขึ้นลง ๆ ขณะกำลังสแกนหาสถานีเครือข่าย ขา 1 นี้ ถ้าไม่มีไฟ หรือมี มากว่า 4 โวลท์ค้าง

  ตัว VCO G500 อาจเสีย

 1. IF IC (N500) เสีย อาการไม่พบเครือข่าย NO NETWORK

เราสามารถพิสูจน์ได้ว่า N500 เสียหรือไม่ โดยการใช้ ออสซิโลสโคป วัดสัญญาณ IF จากจุด RXI,Q ถ้าปรกติจะเห็น

สัญญาณเวฟฟอร์ม ความแรงประมาณ 0.4 – 0.5 โวลท์ ถ้าไม่มี IC N500 อาจเสีย หรือ ขาบอลใต้ IC อาจเดาะจาก

ลายปรินส์ พิสูจน์ได้โดยการถอดแล้วสังเกตุดูที่ลายปรินส์ที่จุดขาบอล จะมีสีหมองไม่มีตะกั่วติด อาจบอลขาแล้วใส่เข้าไปใหม่

การทำงานโดยรวมของภาคส่ง ตามบล็อคไดอะแกรมนี้

เส้นทางของสัญญาณภาคส่งในย่าน GSM 900

เริ่มที่ตัวไมโครโฟนรับเสียงพูดจากผู้ใช้ สัญญาณที่ได้จะถูกภาคจัดการเกี่ยวกับระบบเสียง IC N100 ผ่านเข้ามาทางขา A3,B3

N100 จะทำการกรองสัญญาณเอาเฉพาะเสียงพูด (300-3400 Hz) แล้วเปลี่ยนสัญญาณให้เป็นดิจิตอล ทำการควบคุมความแรง

ของสัญญาณให้พอเหมาะออกมาที่ขา H3,H2,G3,F3 ของ N100 พร้อมที่จะนำไปผสมกับสัญญาณวิทยุ ( Modulation) ที่

IC N500 ผ่านเข้าทางขา H3,J3,G3,H4 ขบวนการเหล่านี้ทำงานโดยตัว CPU เป็นตัวควบคุม สัญญาณวิทยุถูกผลิตขึ้นมาโดย

ภาคสังเคราะห์ความถี่(PLL-VCO) ได้สัญญาณวิทยุผสมสัญญาณดิจิตอล (Modulated) จากตัว IC N500 ออกมาเข้า

บาลัน T504 สำหรับย่าน GSM 900 และ T503 สำหรับย่าน 1800 สัญญาณ GSM 900 ออกจาก T504 จะถูกกรอง

โดย Z503 (900 Mhz Bandpass Filter) ก่อนเข้า PA หรือ N502 เพื่อขยายสัญญาณวิทยุให้ได้กำลังสูงก่อน

แล้วผ่านตัวตรวจวัดกำลังส่ง L516 แล้วผ่านตัวสลับสายอากาศ (Ans. Sw.) แล้วส่ง ออกที่สายอากาศไปยังสถานีเครือข่าย

แต่สำหรับย่าน 1800 เมื่อออกจาก T503 จะเข้า PA หรือ N502 เลยโดยไม่ผ่าน BandPass Filter

ตัว PA จะขยายสัญญาณวิทยุให้ได้กำลังสูงก่อน แล้วผ่านตัวตรวจวัดกำลังส่ง L516 แล้วผ่านตัวสลับสายอากาศ (Ans. Sw.)

แล้วส่ง ออกที่สายอากาศไป

อาการเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาคส่ง

อาการส่งไม่ออก (หมายถึงไม่มำลังของสัญญาณวิทยุออกมาที่สายอากาศ) สาเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากตัว PA หรือ N502 เสีย

มีอาการที่สังเกตุได้สองอย่างคือ

1. ถ้าเสียเนื่องจากตัว PA ชอร์ต เครื่องจะกินไฟมาก แต่จะไม่มีกำลังส่งออกมาที่สายอากาศพิสูจน์ได้โดย

นำตุ๊กตาไฟกระพริบมาอยู่ใกล้ ๆ สายอากาศจะไม่กระพริบ หรืออาจกินไฟมากจนไม่สามารถเปิดเครื่องให้ติดได้ ถ้าใช้แหล่งจ่ายไฟที่

มีเข็มวัดการกินกระแสป้อนให้ เข็มวัดการกินกระแสจะขึ้นมากกว่า 0.3 Amps แม้ยังไม่ได้เปิดเครื่องก็กิน แสดงว่าตัว PA อาจชอร์ต

ถ้าถอด PA ออก ก็จะหายกินกระแสและเปิดติดเป็นปรกติ ให้นำตัว PA ตัวใหม่มาใส่ได้เลย

2. ถ้าเสียเนื่องจากตัว PA ขาด เครื่องจะกินกระแสน้อยและแต่จะไม่มีกำลังส่งออกมาที่สายอากาศพิสูจน์ได้โดย

นำตุ๊กตาไฟกระพริบมาอยู่ใกล้ ๆ สายอากาศ จะไม่กระพริบ และเนื่องจาก ตัว PA เป็น PA สองย่านความถี่ในตัวเดียว วงจรภายใน

อาจขาดเฉพาะย่านใดย่านหนึ่ง คือส่งออกเฉพาะย่านใดย่านหนึ่งหรือทั้งสองก็ได้

โดยปรกติแล้วถ้าวัดขา 4,5 ของ PA จะวัดได้ประมาณ 3.6 โวลท์ หรือเท่ากับ แหล่งจ่ายไฟที่ป้อนให้ และวัดขา 11,10

ซึ่งเป็นขารับไฟมาควบคุมกำลังส่ง จะได้ประมาณ 1.8-2 โวลท์ ส่วนการกินกระแสปรกติขณะส่งจะประมาณ 0.3-0.4 Amps

ถ้ากินกระแสขณะส่งปรกติแต่ไม่มีกำลังส่งออกมาที่สายอากาศ อาจเป็นเพราะ Ant. Sw. เสียก็ได้ สัญญาณควบคุมกำลังส่งได้มา

จาก IC N500 ด้วย ถ้าหากส่วนที่ควบคุมกำลัง ที่อยู่ใน N500 เสีย ก็อาจทำให้ไม่มีกำลังส่งออกเหมือนกัน ถ้าหากเปลี่ยน PA แล้วไม่

หาย ก็ลองเปลี่ยน N500 ดูด้วย

ภาคจ่ายไฟ IC N201 (CCONT)

สำหรับภาคจ่ายไฟตัวนี้ มีหน้าที่จ่ายไฟออกไปให้แก่ภาคต่าง ๆ หลายภาค เพราะฉนั้นถ้าวงจรภายใน IC ตัวนี้บกพร่อง

ในส่วนใดก็จะเกิดอาการต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่ ไม่อ่าน SIM – รับสัญญาณไม่ได้ NO NETWORK – ส่งไม่ออก – บางทีรวน ติด ๆ ดับ ๆ

เพราะขาบอลเดาะที่ใต้ ตัว IC จนถึงเปิดไม่ติดเพราะตัว IC เองเสีย ลองมาดูว่า IC N201 นี้ จ่ายไฟไปที่ไหนบ้าง

ไฟจากแบตเตอรี่ 3.6 โวลท์ จะจ่ายไฟเข้าขา IC D2,F1,G7,G3,G5,A4,H6

ขา H5 VXO จ่ายไฟ 2.8 โวลท์ไปให้ ตัว G502 ผลิตความถี่ 26 Mhz เป็นสัญญาณ CLOCK หลัก ถ้าไม่มีจะเปิดไม่ติด

ขา E1 VRX จ่ายไฟ 2.8 โวลท์ไปให้โมดูลภาครับ-IF IC ส่วนหนึ่งของ IC N500 ถ้าไม่มี ภาครับไม่ทำงาน NONETWORK

ขา B2 VSYN-2 จ่ายไฟ 2.8 โวลท์ไปให้ ภาคสังเคราะห์ความถี่ใน IC N500 ถ้าไม่มีระบบวิทยุไม่ทำงาน NO NETWORK

ขา E3 VSYN-1 จ่ายไฟ 2.8 โวลท์ไปให้ ตัว VCO G500 ถ้าไม่มีทำให้สังเคราะห์ความถี่ไม่ได้ NO NETWORK

ขา H4 VCOBBA จ่ายไฟ 2.8 โวลท์ ไปให้ ภาคจัดการระบบเสียง+ID N100 ถ้าไม่มีขึ้น Contact Service

ขา C6 VBB จ่ายไฟ 2.8 โวลท์ ไปให้ ระบบ โลจิก CPU-RAM-Flash ถ้าไม่มี เปิดไม่ติด Flash ไม่ได้

ขา D4 VREF จ่ายไฟ 1.5 โวลท์ ไฟให้ IC N500 และ N100 เป็นแรงดันอ้างอิงให้ IC ทำงาน ถ้าไม่มี NO NETWORK

ขา G2 VTX จ่ายไฟ 2.8 โวลท์ ไปให้ ภาคส่ง ถ้าไม่มี จะทำให้ไม่มีสัญญาณส่งออก

ขา B4 VCORE จ่ายไฟ 2 โวลท์ ให้ตัว CPU ถ้าไม่มี CPU ไม่ทำงานทำให้เปิดไม่ติด Flash ไม่ได้

ขา H7 VCP จ่ายไฟ 5 โวลท์ ให้ IC N500 ถ้าไม่มี จะไม่มี Clock 13 Mhzไปให้ CPU ทำให้เปิดไม่ติด

ขา C7 VSIM จ่ายไฟ 5 โวลท์ไปให้ ซิมการ์ด ถ้าไม่มี จะขึ้น INSERT SIM ทั้งที่มี SIM ตลอดเวลา

จุดวัดไฟที่สำคัญ ๆ ต่าง ๆ โดยใช้ ดิจตอลมัลติมิเตอร์

ถ้าใช้ แบบเข็ม จะได้ไฟต่ำกว่านี้นิดหน่อย เพราะว่ามิเตอร์แบบเข็มจะกินไฟไปบางส่วน

สำหรับเครื่อง Nokia รุ่น 8210-8250 ภาคจ่ายไฟตามจุดต่าง ๆ จะต่างกันเล็น้อย ดังนี้

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากๆ ครับ กำลังจะเรียนทางด้านซ่อมอยู่พอดี

ติดตามบทความเพือเป็นกำลังใจ

ช่วงหลายเดือนมานี้ไม่มีเวลาลงข้อมูลนะครับหาเงินใช้หนี้ก่อนครับ

รูปภาพของฉัน
เชียงใหม่, สารภี, Thailand
ยินดีต้อนรับชาวช่างทุกท่านที่แวะเข้ามากันนะครับ ทักทายกันหน่อยเป็นกำลังใจให้หาอะไรมาแจกอีก รับซ่อมมือถือ MP3 MP4 PDA รับเปิด ปั้ม ทำลูก กุญแจทุกชนิด กุญแจหาย เข้าร้านไม่ได้ เข้าบ้านไม่ได้ ลืมกุญแจไว้ในรถ เราช่วยได้ ไม่รับงานกลางคืนนะครับ หลัง18.00น.ไม่รับงานนอกสถานที กุญแจติดต่อ คุณกรวัฒน์ 089-5606619 ถนนคนเดินสารภีโทรมาได้นะครับไปอยู่.. ตอนนี้พวกโปรแกรมต่อลายถูกทางเวปฝากลบทิ้ง ยังไม่รู้จะมีเวลาแก้ไขเมื่อไรครับช่วงนี้งานเยอะ.. อาจพอมีความรู้อื่นๆให้ดูอยู่บ้างนะครับไม่ว่ากันนะครับ